ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ และ

วันหยุดราชการ[๑]

                  

                     ตามที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๕๓ นั้น

                      บัดนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับแจ้งจาก จังหวัดศรีสะเกษ และกองทัพภาคที่ ๒ ว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชาในปัจจุบัน ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่มีสิ่งที่จะนำไปสู่ความรุนแรง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจชายแดน ของจังหวัดศรีสะเกษ อีกทั้งยังสร้างบรรยากาศที่ดี ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพิจารณาแล้ว จึงเปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป โดยยกเว้นค่าบริการผ่านเข้าสำหรับบุคคลและยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จนถึงสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

สุนันต์  อรุณนพรัตน์

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

ณัฐวดี/ตรวจ

๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง/หน้า ๒๑/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓