ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง โครงการ “แม่ลูกปลูกป่า เทิดไท้ 78 พรรษา มหาราชินี

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง โครงการ “แม่ลูกปลูกป่า เทิดไท้ ๗๘ พรรษา มหาราชินี” [๑]

                       

                 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ ๗๘ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสนองต่อพระราชกรณียกิจที่ทรงมีพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักความผูกพันในสถาบันครอบครัว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงจัดทำโครงการ “แม่ลูกปลูกป่า เทิดไท้ ๗๘ พรรษา มหาราชินี” โดยให้เยาวชนและบุคคลในครอบครัวที่เข้าไปท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติพร้อมกับแม่ ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่อุทยานแห่งชาติจัดให้ โดยได้รับการยกเว้นค่าบริการสำหรับบุคคลและยานพาหนะที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ (ครอบครัวละไม่เกิน ๕ คน)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

สุวิทย์  รัตนมณี

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

ณัฐวดี/ตรวจ

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๙๗ ง/หน้า ๓๑/๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓