ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ[๑]

                       

                    ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเป็นการชั่วคราว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ นั้น

                     กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับแจ้งจากอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารว่าการเปิดการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ จึงเปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๕๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

จตุพร  บุรุษพัฒน์

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๗๔ ง/หน้า ๖๓/๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓