ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง โครงการ 60 อุทยานแห่งชาติ ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี แห่งการบรมราชาภิเษก

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง โครงการ ๖๐ อุทยานแห่งชาติ ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี แห่งการบรมราชาภิเษก[๑]

                       

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๖๐ พรรษา ตรงกับวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล นั้น

                   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันมีคุณอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ในวโรกาสวันฉัตรมงคล ปี ๒๕๕๓ จึงจัดทำโครงการ ๖๐ อุทยานแห่งชาติ ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี แห่งการบรมราชาภิเษก โดยให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ จึงยกเว้นค่าผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติรายบุคคลและยานพาหนะ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ จำนวน ๖๐ แห่ง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ระหว่างวันที่ ๕-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

จตุพร  บุรุษพัฒน์

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

[เอกสารแนบท้าย]

๑.  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติรายบุคคลและยานพาหนะ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องในวันฉัตรมงคลปี ๒๕๕๓ ฉบับลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๙ มิถุนายน ๒๕๕๓

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๙ มิถุนายน ๒๕๕๓

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๖๙ ง/หน้า ๔๖/๒ มิถุนายน ๒๕๕๓