ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเป็นการชั่วคราว

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเป็นการชั่วคราว[๑]

                       

                  ตามที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวตลอดจนราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง อันเนื่องมาจากเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา บริเวณภูมะเขือ ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ นั้น

                   บัดนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับแจ้งจาก จังหวัดศรีสะเกษ และกองทัพภาคที่ ๒ ว่าได้ร่วมหารือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรบ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ อันเกิดจากผลกระทบการปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบกับสถานการณ์บริเวณผามออีแดงเริ่มคลี่คลายเป็นไปในทางที่ดี และเห็นควรให้ทดลองเปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๓ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพิจารณาแล้ว จึงเปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นการชั่วคราว โดยยกเว้นค่าบริการผ่านเข้าสำหรับบุคคลและยานพาหนะ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

จตุพร  บุรุษพัฒน์

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๙ มิถุนายน ๒๕๕๓

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๙ มิถุนายน ๒๕๕๓

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๖๔ ง/หน้า ๓๕/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓