ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดการท่องเที่ยวและพักแรม

ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง[๑]

                       

                      ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศฉบับวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติ ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติ จำนวน ๔๔ แห่ง เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติได้มีการฟื้นฟู และเกิดการกระจายตัวของการท่องเที่ยว ไปในแหล่งท่องเที่ยวอื่น ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งมีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ อันเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนไม่ปลอดภัยในการเข้าไปท่องเที่ยวและพักแรม นั้น

                       กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จึงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จากเดิมตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน จนถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ของทุกปี เป็นตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

จตุพร  บุรุษพัฒน์

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๖ ง/หน้า ๖๒/๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓