ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติ (เพิ่มเติม)[๑]

                       

                     ตามที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศฉบับวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติ ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติ จำนวน ๔๔ แห่ง เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติได้มีการฟื้นฟู และเกิดการกระจายตัวของการท่องเที่ยว ไปในแหล่งท่องเที่ยวอื่น ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติอันเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนไม่ปลอดภัยในการเข้าไปท่องเที่ยวและพักแรมนั้น

                      กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นถ้ำในเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู ส่วนใหญ่มีลำธารไหลผ่าน อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวในช่วงที่มีน้ำหลาก และเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวถ้ำเขาวังทอง อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ ให้เหมาะสมกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป จึงประกาศไว้ ดังนี้

                   ๑. ปิดการท่องเที่ยวถ้ำนกนางแอ่นและถ้ำเสาหิน อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน จนถึง วันที่ ๒๘ หรือ ๒๙ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจากลำธารที่ไหลผ่านถ้ำทั้งสอง มีปริมาณน้ำจำนวนมากในช่วงฤดูฝนและมีอุณหภูมิน้ำเย็นจัดในช่วงฤดูหนาว

๒. ไม่อนุญาตให้ท่องเที่ยวในถ้ำน้ำตก อุทยานแห่งชาติลำคลองงู เนื่องจากมีสภาพเปราะบางง่ายต่อการถูกทำลาย

๓. เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดการท่องเที่ยวถ้ำเขาวังทอง อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ จากเดิม วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ จนถึง ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันที่ ๑ พฤศจิกายน จนถึง วันที่ ๒๘ หรือ ๒๙ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เกษมสันต์  จิณณวาโส

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๗ ตุลาคม ๒๕๕๒

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง/หน้า ๓๖/๓๐ กันยายน ๒๕๕๒