ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เปิดการท่องเที่ยงภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง เปิดการท่องเที่ยงภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร[๑]

                       

                   ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ปัญหาข้อพิพาทกรณีเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาจะเข้าสู่ภาวะปกติ นั้น

                  บัดนี้ กองทัพภาคที่ ๒ ได้อนุมัติหลักการเปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ประกอบกับจังหวัดศรีษะเกษ แจ้งว่า สถานการณ์บริเวณผามออีแดง ชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาคลี่คลายไปในทางที่ดีและมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ภาวะปกติในเวลาอันใกล้นี้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ จึงเปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

เกษมสันต์  จิณณวาโส

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๓๐ เมษายน ๒๕๕๒

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๖๒ ง/หน้า ๕๙/๒๗ เมษายน ๒๕๕๒