ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เป็นการชั่วคราว

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง ปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เป็นการชั่วคราว[๑]

                       

                       ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับหนังสือกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๘๒/๓๕๘๓ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ สรุปความว่าบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนและบริเวณใกล้เคียงปราสาทพระวิหารยังมีปัญหาข้อพิพาทกรณีเส้นเขตแดนจนเป็นเหตุให้เกิดการเผชิญหน้าด้วยกำลังทหารไทยและกัมพูชา ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาสู่การสู้รบและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรและนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในพื้นที่ได้

                      กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และมีความเห็นสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ ตามหนังสือที่ได้กล่าวอ้างข้างต้น จึงปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

วิชาญ  ทวิชัย

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๒๒ ง/หน้า ๓๒/๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒