ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การจำกัดขนาดยานพาหนะและเวลาในการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง การจำกัดขนาดยานพาหนะและเวลาในการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่[๑]

                       

 

                       ด้วยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีผู้เข้ามาเที่ยวชมและมีการนำยานพาหนะเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะรถยนต์ขนาดใหญ่ (รถบัส) ซึ่งมีเครื่องยนต์ที่ส่งเสียงดังเป็นการรบกวนนักท่องเที่ยวและสัตว์ป่า ประกอบกับถนนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีขนาดเล็ก คดเคี้ยว และบางช่วงมีความลาดชันมาก รถยนต์ขนาดใหญ่ที่มีกำลังเครื่องยนต์น้อยไม่สามารถขึ้นได้สะดวก ทำให้บางครั้งเครื่องยนต์ชำรุดหรือเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบกับในช่วงเวลา ๑๖.๐๐ น. - ๐๖.๐๐ น. เป็นช่วงเวลาที่สัตว์ป่าออกหากินตามธรรมชาติ

                        ฉะนั้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและไม่เป็นการรบกวนในการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๓ ข้อ ๔ (๓) และข้อ ๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หมวด ๓ มาตรา ๑๘ ประกอบพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๖๑ จึงจำกัดขนาดยานพาหนะและเวลาในการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดังนี้

๑.  ห้ามรถยนต์ขนาดมากกว่า ๔๐ ที่นั่งทุกชนิด ขึ้นและลงเส้นทางระหว่างด่านศาลเจ้าพ่อ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

๒.  ห้ามรถยนต์ขนาดมากกว่า ๔๐ ที่นั่งทุกชนิด ขึ้นและลงเส้นทางระหว่างด่านเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. - ๐๖.๐๐ น.

๓.  ห้ามรถยนต์ขนาดมากกว่า ๔๐ ที่นั่ง ที่เป็นรถสองชั้นหรือมีความสูงมากกว่า ๓.๕๐ เมตร เข้าไปในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

๔.  สำหรับรถยนต์ขนาดมากกว่า ๔๐ ที่นั่ง ที่อนุญาตให้เข้าไปในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะต้องเป็นรถยนต์ที่มีกำลังจำนวนแรงม้า ดังนี้

ก. กรณีรถปรับอากาศ มีจำนวนแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๘๐ แรงม้า

ข. กรณีรถไม่ปรับอากาศ มีจำนวนแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

กมลวัฒน์  วิเศษศิริ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง รักษาราชการแทน

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๒๖ มกราคม ๒๕๕๒

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๐ ง/หน้า ๖๙/๒๒ มกราคม ๒๕๕๒