ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง งดการจัดกิจกรรมบางประเภทในอุทยานแห่งชาติ

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง งดการจัดกิจกรรมบางประเภทในอุทยานแห่งชาติ[๑]

                       

 

                         ด้วยพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าและภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชน สืบไป แต่การจัดกิจกรรมบางประเภทในอุทยานแห่งชาติขัดต่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติ

                        เพื่อให้บุคคลซึ่งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑.  ให้ยกเลิกประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง งดการอนุญาตให้จัดกิจกรรมบางประเภทในอุทยานแห่งชาติ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐

๒.  ให้งดการจัดกิจกรรมในอุทยานแห่งชาติ ดังนี้

๑. แข่งรถยนต์

๒. แข่งรถจักรยานยนต์

๓. แข่งรถจักรยาน

๔. วิ่งแข่งขัน

๕. วิ่งและเดินการกุศล

๖. กิจกรรมอื่นที่ทำให้เกิดความรำคาญ รบกวนผู้เข้าไปพักผ่อนชมธรรมชาติ และรบกวนสัตว์ป่า

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น หากเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้อยู่ในอำนาจของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่จะพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

อุภัย  วายุพัฒน์

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง/หน้า ๒๙/๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑