ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นประจำปี

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นประจำปี[๑]

                       

                            ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติท้องที่จังหวัดสุราษฏร์ธานีประจำปี (เพิ่มเติม) จำนวน ๕ อุทยานแห่งชาติ รวมถึงอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นซึ่งปิดการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ๕ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑๖ กรกฎาคม - ๑๕ พฤศจิกายน ของทุกปี นั้น

                            เนื่องจากสภาพภูมิอากาศมีการแปรปรวนสถานการณ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นในช่วงต้นเดือนธันวาคมยังคงมีฝนตกชุกอย่างหนาแน่นโดยทั่วไปโดยเฉพาะบนเทือกเขาสูง ประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีความเสี่ยงภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ซึ่งเป็นอันตรายต่อการเข้ามาท่องเที่ยวและพักแรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงวันปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นประจำปี จากเดิมวันที่ ๑๖ กรกฎาคม - ๑๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๑๕ ธันวาคม ของทุกปี ในแหล่งท่องเที่ยวดังนี้

๑. น้ำตกดาดฟ้า

๒. น้ำตกเหมืองทวด

๓. น้ำตกสามห้าเจ็ด

๔. น้ำตกเพชรพนมวัฒน์

๕. เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาหนอง-สันเย็น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

วิชาญ ทวิชัย

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๒ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๔ ง/หน้า ๑๖/๗ มกราคม ๒๕๕๑