ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง การกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ

                       

 

                        ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทำการศึกษาและประเมินความสามารถในการรองรับได้ของอุทยานแห่งชาติ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง มีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวจำนวนมากจนอาจนำไปสู่ความเสื่อมโทรมของสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้ยากแก่การฟื้นฟูและบริหารจัดการให้คงสภาพเดิมได้

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงออกประกาศไว้ดังนี้

๑.  กำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ดังนี้

๑.๑ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก (แม่ฝาง) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย จังหวัดเชียงใหม่

๑.๒ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย

๑.๓ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา

๑.๔ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

๑.๕ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑.๖ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

๒.  หากมีความประสงค์จองที่พักของอุทยานแห่งชาติ สามารถจองผ่านเว็ปไซด์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ www.dnp.go.th หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐-๒

๓.  ผู้ประสงค์เข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติที่มีการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวไว้ ขอให้ติดต่อสอบถามหรือสำรองการเข้าไปใช้บริการล่วงหน้าก่อนการเดินทางที่อุทยานแห่งชาติโดยตรง ดังนี้

๓.๑ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ ๒๖๓ ๙๑๐ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) และ ๐๕๓ ๒๔๘ ๔๙๑ (ระหว่าง ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.)

๓.๒ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ ๔๕๓ ๕๑๗-๘ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)

๓.๓ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ ๒๖๘ ๕๕๐ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) และ ๐๕๓ ๒๖๘ ๕๗๗ (ระหว่าง ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.)

๓.๔ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ ๒๙๕ ๐๔๑ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) และ ๐๕๓ ๒๑๐ ๒๔๔ (ระหว่าง ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.)

๓.๕ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒ ๘๗๑ ๓๓๓ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) และหมายเลข ๐๔๒ ๘๗๑ ๔๕๘ ระหว่างเวลา (๐๗.๐๐ น. - ๑๘.๐๐น.)

๓.๖ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๑๘๗๗ ๓๑๒๗ และหมายเลข ๐๘ ๖๐๙๒ ๖๕๓๑ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)

๓.๗ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔ ๕๗๔ ๗๒๒ และ ๐๓๔ ๕๗๔ ๒๓๔

๓.๘ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ ๔๕๙ ๒๙๓ ระหว่างเวลา (๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.)

๓.๙ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖ ๔๗๒ ๑๔๕-๖

๓.๑๐ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน โทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖ ๕๙๕ ๐๔๕ และ ๐๗๖ ๔๒๑ ๓๖๕ (ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐น.)

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ปรีชา จันทร์ศิริตานนท์

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

[เอกสารแนบท้าย]

๑.  บัญชีแนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเสษ ๑๙๙ ง/หน้า ๒๗/๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐