ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติระหว่างประเทศ (Cross Border ATM)

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติระหว่างประเทศ

(Cross Border ATM)

                  

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๑๖/๒) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติระหว่างประเทศ (Cross Border ATM)

ข้อ ๒[๑]  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปริยานุช/จัดทำ

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วริญา/ตรวจ

๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๓๑๕ ง/หน้า ๗/๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘