ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

                       

 

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๑๖/๑) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕

ข้อ ๒[๑]  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

โสรศ/ผู้จัดทำ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๗๕ ง/หน้า ๑๙/๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐