ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเป็น

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

                       

 

                         โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ผู้ที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๕ สาขากระบี่ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อให้มีอำนาจในการดำเนินการก่อสร้างและปฏิบัติงานประจำท่าเทียบเรือท่องเที่ยวบริเวณเกาะพีพี ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ และอำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ

                         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ผู้ที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๕ สาขากระบี่ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้มีอำนาจในการดำเนินการก่อสร้างและปฏิบัติงานประจำท่าเทียบเรือท่องเที่ยวบริเวณเกาะพีพี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๕ สาขากระบี่ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โสรศ/ผู้จัดทำ

๒๓ เมษายน ๒๕๕๐

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๔๔ ง/หน้า ๖/๑๐ เมษายน ๒๕๕๐