ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

                       

 

                          โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง ผู้ที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ และหัวหน้าสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ ซึ่งปฏิบัติงานภายในพื้นที่รับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้มีอำนาจในการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิด ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และมีอำนาจในการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติหรือการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่ออำนวยความปลอดภัยหรือให้ความรู้แก่ประชาชน

                           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงผู้ที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์และหัวหน้าสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ ซึ่งปฏิบัติงานภายในพื้นที่รับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้มีอำนาจในการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และมีอำนาจในการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ภายในพื้นที่ที่กำหนดไว้บริเวณหน่วยวิจัยดอยผาตั้ง สวนสิริภูมิสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ (ขุนกลาง) ขุนห้วยแห้ง และหน่วยแม่ยะน้อย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง/หน้า ๕/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙