ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

                       

โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

                            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงออกประกาศแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

(๑) อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

(๒) รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

(๓) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

(๔) ผู้อำนวยการสำนัก

(๕) ผู้อำนวยการสถาบัน

(๖) ผู้อำนวยการกอง

(๗) เลขานุการกรม

(๘) ผู้อำนวยการส่วน

(๙) นักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง เจ้าหน้าที่ประมง เจ้าพนักงานประมง

(๑๐) นักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้

(๑๑) นิติกร บุคลากร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(๑๒) เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่สื่อสาร

(๑๓) นายช่างไฟฟ้า นายช่างเครื่องกล ช่างเครื่องกล

(๑๔) นายช่างกลเรือ ช่างเครื่องเรือ นายเรือ นักเดินเรือ นายท้ายเรือ

                           (๑๕) นายท้ายเรือกลลำน้ำ พนักงานขับรถยนต์ ยาม พนักงานพิทักษ์ป่า เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ มีอำนาจหน้าที่ในการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ สำหรับอำนาจหน้าที่อื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการของทางราชการ

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

สุภาพร/พิมพ์

๓๐ กันยายน ๒๕๔๖

มัตติกา/แก้ไข

๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

อรรถชัย/สุมลรัตน์/ตรวจ

๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

A+B

[๑] รก.๒๕๔๖/พ๖๐ง/๑/๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖