ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

                       

                      โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ผู้ที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๕ สาขาสตูล เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อให้มีอำนาจในการดำเนินการก่อสร้างและปฏิบัติงานประจำท่าเรือท่องเที่ยวและท่าเรืออเนกประสงค์ปากบารา ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติและอำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ผู้ที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๕ สาขาสตูล เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้มีอำนาจในการดำเนินการก่อสร้างและปฏิบัติงานประจำท่าเรือท่องเที่ยวและท่าเรืออเนกประสงค์ปากบารา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๕ สาขาสตูล โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

อนงค์วรรณ  เทพสุทิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง/หน้า ๘/๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑