ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ป้าย ท้องที่ ตำบลทุ่งกว๋าว ตำบลบ้านขอ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ตำบลวิเชตนคร ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม ตำบลต้นธงชัย ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ ป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ป้าย ท้องที่ ตำบลทุ่งกว๋าว ตำบลบ้านขอ ตำบลเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน ตำบลวิเชตนคร ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม ตำบลต้นธงชัย ตำบลนิคมพัฒนา

ตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

                       

 

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่ง พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                  ข้อ ๑  ให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้ายและป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ป้าย ท้องที่ ตำบลทุ่งกว๋าว ตำบลบ้านขอ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ตำบลวิเชตนคร ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม ตำบลต้นธงชัย ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท

ข้อ ๒  ภายในแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามข้อ ๑ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการล่าสัตว์ป่าเก็บหรือทำอันตรายแก่ไข่ หรือรังของสัตว์ป่าทุกชนิด ตามบัญชีท้ายประกาศนี้

                ข้อ ๓  ภายในแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามข้อ ๑ ห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัด โค่น แผ้วถาง เผา ทำลายต้นไม้ หรือพฤกษชาติอื่น หรือขุดหาแร่ ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์ หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ หรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี หรือเมื่ออธิบดีได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราวๆ

 

ข้อ ๔[๑]  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เกษม  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑.  บัญชีชนิดสัตว์ป่าท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้ายและป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ป้าย ท้องที่ ตำบลทุ่งกว๋าว ตำบลบ้านขอ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ตำบลวิเชตนคร ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม ตำบลต้นธงชัย ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๕๐ ง/หน้า ๒๘/๗ มีนาคม ๒๕๕๑