ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมสภาตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง รวมสภาตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล

                  

               โดยที่ประชาชนในเขตสภาตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น สภาตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และสภาตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีเจตนารมณ์ที่จะรวมสภาตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกัน

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

               ๑.  สภาตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยให้พื้นที่ของสภาตำบลเปือยน้อยไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วและเรียกชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

               ๒.  สภาตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยให้พื้นที่ของสภาตำบลบางตะบูนออกไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูนและเรียกชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน

               ๓.  สภาตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยให้พื้นที่ของสภาตำบลทับคางไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยและเรียกชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย

               ให้บรรดาข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศของสภาตำบลเปือยน้อย สภาตำบลบางตะบูนออก และสภาตำบลทับคาง ที่ใช้บังคับอยู่ในวันประกาศนี้ใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับตำบล คำสั่ง หรือประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ๆ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ละออง/พิมพ์/๒๐/๐๗/๔๔

นันทพล/ปรับปรุง

๙ มกราคม ๒๕๕๐

[๑] ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๓๑ ง/หน้า ๔/๒ เมษายน ๒๕๔๔