ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล[๑]

                  

โดยที่เป็นการสมควรยุบรวมสภาตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบล นั้น

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศยุบสภาตำบลโดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

(๑) สภาตำบลหาดยาง รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

(๒) สภาตำบลสัมพันธ์ รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

(๓) สภาตำบลทุ่งคล้า รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

(๔) สภาตำบลบางระกำ รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๕) สภาตำบลวัดตะกู รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๖) สภาตำบลบ้านแถว รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๗) สภาตำบลกระทุ่ม รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๘) สภาตำบลเวียงคอย รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

(๙) สภาตำบลยางน้ำกลัดเหนือ รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

(๑๐) สภาตำบลลาดโพธิ์และสภาตำบลสะพานไกร รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

(๑๑) สภาตำบลห้วยข้อง รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

(๑๒) สภาตำบลริมสีม่วงและสภาตำบลสะเดาะพง รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

(๑๓) สภาตำบลสว่างอารมณ์ รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

(๑๔) สภาตำบลดงหมู รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

(๑๕) สภาตำบลหนองสูง รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

(๑๖) สภาตำบลผาปัง รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

(๑๗) สภาตำบลบ้านกร่าง รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

(๑๘) สภาตำบลหนองบัว รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

(๑๙) สภาตำบลทุ่งใหญ่ รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

(๒๐) สภาตำบลทุ่งพึ่งและสภาตำบลห้วยรอบ รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

(๒๑) สภาตำบลแก่นมะกรูด รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่รวมกับสภาตำบลตามประกาศนี้ มีเขตตามเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเดิมรวมกับเขตสภาตำบลที่รวมเข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ประชา  มาลีนนท์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมาดไทย

ญาณี/พิมพ์

๕ มกราคม ๒๕๔๘

สุนันทา/นวพร/ตรวจ

๒๖ มกราคม ๒๕๔๘

A+B

นันทพล/ปรับปรุง

๙ มกราคม ๒๕๕๐

[๑] ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง/หน้า ๑/๒๙ กันยายน ๒๕๔๗