ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลกับเทศบาลตำบล

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลกับเทศบาลตำบล[๑]

                   

 

โดยที่เป็นการสมควรยุบรวมสภาตำบลกับเทศบาลตำบล ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบล นั้น

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศยุบสภาตำบลโดยให้รวมพื้นที่เข้ากับเทศบาลตำบล ดังนี้

(๑) สภาตำบลหนองบัวระเหว รวมกับ เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

(๒) สภาตำบลสันมหาพน รวมกับ เทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

(๓) สภาตำบลมายอ รวมกับ เทศบาลตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

(๔) สภาตำบลจักราชและสภาตำบลหนองน้ำใหญ่ รวมกับ เทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๕) สภาตำบลบางพลี รวมกับ เทศบาลตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๖) สภาตำบลบ้านสร้าง รวมกับ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๗) สภาตำบลภาชี รวมกับ เทศบาลตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๘) สภาตำบลช่อแฮ รวมกับ เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

(๙) สภาตำบลแม่หล่าย รวมกับ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

(๑๐) สภาตำบลทุ่งศรี รวมกับ เทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

(๑๑) สภาตำบลหนองม่วงไข่ รวมกับ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

(๑๒) สภาตำบลโกตาบารู รวมกับ เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

(๑๓) สภาตำบลธงธานี รวมกับ เทศบาลตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

(๑๔) สภาตำบลบึงบูรพ์ รวมกับ เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

(๑๕) สภาตำบลหาดเสี้ยว รวมกับ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ให้เทศบาลที่รวมกับสภาตำบลตามประกาศนี้ มีเขตตามเขตเทศบาลเดิมรวมกับเขตสภาตำบลที่รวมเข้ากับเทศบาลนั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ประชา  มาลีนนท์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สรัลพร/พิมพ์

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ฐิติพงษ์/ตรวจ

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง/หน้า ๑๓/๑๕ กันยายน ๒๕๔๗