ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ

สำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์[๑]

                  

                         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  การนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้

(๑) น้ำจากบ่อน้ำบาดาลต้องนำขึ้นมาใช้โดยวิธีการสูบน้ำ เว้นแต่น้ำบาดาลจะพุขึ้นมาจากบ่อน้ำบาดาลเองโดยธรรมชาติ

(๒) น้ำบาดาลที่พุขึ้นมาจากบ่อน้ำบาดาลเองโดยธรรมชาติให้นำไปใช้โดยวิธีการต่อท่อให้น้ำไหลออกไปจากบ่อน้ำบาดาล

(๓) การนำน้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลมาใช้ไม่ว่าโดยวิธีการใดและเพื่อกิจการใดน้ำบาดาลจะต้องมีปริมาณไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

(๔) ต้องใช้น้ำบาดาลในกิจการที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเท่านั้น

                           (๕) การใช้น้ำบาดาลของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้ทำความตกลงกับอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเกี่ยวกับปริมาณน้ำบาดาลที่จะนำขึ้นมาใช้เป็นรายบ่อไป

ข้อ ๒  การสูบน้ำบาดาล

(๑) การสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลไม่ว่าจะใช้เครื่องสูบน้ำชนิดใดเครื่องสูบนั้นจะต้องมีสมรรถนะไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

(๒) ท่อน้ำที่จะส่งน้ำบาดาลไปใช้ จะต้องมีประตูน้ำสำหรับควบคุมอัตราการไหลของน้ำ

(๓) เครื่องสูบน้ำบาดาลที่มีสมรรถนะในการสูบน้ำได้เกินกว่าชั่วโมงละ ๕ ลูกบาศก์เมตรจะต้องมีข้อต่อ ๓ ทาง พร้อมด้วยท่อสูบน้ำทิ้งและประตูน้ำ ในระบบท่อส่งน้ำ

(๔) บ่อน้ำบาดาลทุกบ่อต้องมีช่องที่ปากบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ เซนติเมตร พร้อมฝาปิดเปิดได้ สำหรับตรวจวัดระดับน้ำในบ่อ

                           (๕) ต้องทำการวัดระดับน้ำในบ่อน้ำบาดาลและแจ้งผลแก่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ปีละ ๑ ครั้ง และทำการเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลตามวิธีการที่กรมทรัพยากรธรณีกำหนดส่งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะ ๒ ปีต่อครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑

เกษม  จาติกวณิช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

พรพิมล/พิมพ์

๙ ก.ค. ๒๕๔๔

นันทพล/ปรับปรุง

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ปริญสินีย์/ปรับปรุง

๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕/ตอนที่ ๖๖/หน้า ๑๙๘๓/๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๑