ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมทีเอส 21 (ฉบับ Update ล่าสุด)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมทีเอส ๒๑

                  

                โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมทีเอส ๒๑ ในท้องที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมทีเอส ๒๑ ในท้องที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[เอกสารแนบท้าย]

              ๑[๒].  แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ฉบับที่ ๓)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนชื่อนิคมอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ฉบับที่ ๒)[๓]

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ฉบับที่ ๓)[๔]

ชไมพร/พิมพ์

๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๔

สัญชัย/ปรับปรุง

๒๖ กันยายน ๒๕๔๙

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๓๗ ง/หน้า ๑/๒๔ เมษายน ๒๕๔๓
  • [๒] แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ฉบับที่ ๓)
  • [๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๔๐ ง/หน้า ๕๓/๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
  • [๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง/หน้า ๓/๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘