ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (ฉบับ Update ล่าสุด)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

                  

โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเอเชียในท้องที่ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ในท้องที่ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๔

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[เอกสารแนบท้าย]

๑[๒].  แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย[๓]

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (ฉบับที่ ๒)[๔]

ประกาศคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (ฉบับที่ ๓)[๕]

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (ฉบับที่ ๔)[๖]

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สัญชัย/ปรับปรุง

๒๕ กันยายน ๒๕๔๙

วริญา/เพิ่มเติม

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๓๙ ง/หน้า ๑/๓๐ เมษายน ๒๕๔๔
  • [๒] แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (ฉบับที่ ๔)
  • [๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๖ ง/หน้า ๑๖/๑๙ มกราคม ๒๕๔๗
  • [๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๖๖ ง/หน้า ๕/๑ มิถุนายน ๒๕๔๙
  • [๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง/หน้า ๓๓/๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙
  • [๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๙๓ ง/หน้า ๒๒/๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘