ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง (ฉบับ Update ล่าสุด)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง[๑]

                  

 

                 โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ในท้องที่ตำบลคลองตำหรุ และตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ในท้องที่ตำบลคลองตำหรุ และตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๓๓

พลตำรวจเอก ประมาณ  อดิเรกสาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[เอกสารแนบท้าย]

                 ๑.[๒] แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๒๓)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง[๓]

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง (ฉบับที่ ๒)[๔]

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง (ฉบับที่ ๓)[๕]

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง (ฉบับที่ ๔)[๖]

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ “นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง” เป็น “นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร”[๗]

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๕)[๘]

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๖)[๙]

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๗)[๑๐]

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๘)[๑๑]

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๙)[๑๒]

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๑๐)[๑๓]

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๑๑)[๑๔]

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๑๒)[๑๕]

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๑๓)[๑๖]

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๑๔)[๑๗]

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๑๕)[๑๘]

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๑๖)[๑๙]

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๑๗)[๒๐]

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๑๘)[๒๑]

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๑๙)[๒๒]

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๒๐)[๒๓]

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๒๑)[๒๔]

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๒๒)[๒๕]

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๒๓)[๒๖]

 

 

อุษมล/ผู้จัดทำ

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ณัฐพร/ผู้ตรวจ

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗/ตอนที่ ๒๓๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๗/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๓
 • [๒] แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๒๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๒๓)
 • [๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๒๑/หน้า ๑๐๒๘๘/๒๒ กันยายน ๒๕๓๕
 • [๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑/ตอนที่ ๖๑ ง/หน้า ๑๓/๒ สิงหาคม ๒๕๓๗
 • [๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนที่ ๗๗ ง/หน้า ๑๐/๒๖ กันยายน ๒๕๓๘
 • [๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที่ ๕ ง/หน้า ๓๐/๑๖ มกราคม ๒๕๔๐
 • [๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๓๔ ง/หน้า ๗/๒๘ เมษายน ๒๕๔๑
 • [๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๓๔ ง/หน้า ๑๐๗/๒๙ เมษายน ๒๕๔๒
 • [๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๓๔ ง/หน้า ๓๔/๑๒ เมษายน ๒๕๔๕
 • [๑๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๔๑ ง/หน้า ๑๕/๔ เมษายน ๒๕๔๖
 • [๑๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๔๑ ง/หน้า ๑๗/๔ เมษายน ๒๕๔๖
 • [๑๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๙๑ ง/หน้า ๑๗/๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖
 • [๑๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง/หน้า ๓/๒ ตุลาคม ๒๕๔๖
 • [๑๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๓๒ ง/หน้า ๖/๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗
 • [๑๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๔๖ ง/หน้า ๒/๒๗ เมษายน ๒๕๔๗
 • [๑๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๕๐ ง/หน้า ๕/๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗
 • [๑๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง/หน้า ๑๑/๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
 • [๑๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๔๓ ง/หน้า ๕๔/๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๘
 • [๑๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง/หน้า ๙/๕ ตุลาคม ๒๕๔๘
 • [๒๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๓ ง/หน้า ๓๙/๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
 • [๒๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง/หน้า ๒๗/๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
 • [๒๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง/หน้า ๒๖/๒๖ กันยายน ๒๕๕๐
 • [๒๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๒๙ ง/หน้า ๓๗/๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
 • [๒๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง/หน้า ๕๙/๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
 • [๒๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง/หน้า ๓๙/๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
 • [๒๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๗ ง/หน้า ๑๗/๑๘ มกราคม ๒๕๕๖