ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (ฉบับ Update ล่าสุด)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี[๑]

                  

โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ในท้องที่แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ในท้องที่แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๕

สิปปนนท์  เกตุทัต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[เอกสารแนบท้าย]

              ๑.[๒] แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (ฉบับที่ ๔) (แก้ไขเพิ่มเติม)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี[๓]

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (ฉบับที่ ๒)[๔]

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (ฉบับที่ ๓)[๕]

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (ฉบับที่ ๔) [๖

ปณตภร/ผู้จัดทำ

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

ปริญสินีย์/ปรับปรุง

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๗/๑ มีนาคม ๒๕๓๕
  • [๒] แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติมเป็นแผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (ฉบับที่ ๔) โดยประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (ฉบับที่ ๔)
  • [๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๕๙ ง/หน้า ๑๐/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗
  • [๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๒ ง/หน้า ๑๐๓/๗ มกราคม ๒๕๕๒
  • [๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๕๓ ง/หน้า ๕๓/๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
  • [๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง/หน้า ๑๙/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘