ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (ฉบับ Update ล่าสุด)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร[๑]

                  

 

โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร

 

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ในท้องที่ตำบลท่าทราย และตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๓

พลตำรวจเอก ประมาณ  อดิเรกสาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[เอกสารแนบท้าย]

๑.[๒] แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (แก้ไขเพิ่มเติม)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร[๓]

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ปริยานุช/พิมพ์

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

นุสรา/ผู้ตรวจ

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๘๑/หน้า ๗๗๔๒/๒๐ กันยายน ๒๕๓๓
  • [๒] แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
  • [๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๙๐ ง/หน้า ๑๒/๒๖ กันยายน ๒๕๕๗