ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร (ฉบับ Update ล่าสุด)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑ สินสาคร[๑]

                  

              โดยที่ป็นการเห็นสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ สินสาคร ในท้องที่ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงประกาศจัดตั้ง เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑ สินสาคร ภายในแนวเขตแผนที่ท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

พินิจ  จารุสมบัติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[เอกสารแนบท้าย]

                    ๑.[๒] แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร (ฉบับที่ ๖)

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑ สินสาคร[๓]

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร (ฉบับที่ ๒)[๔]

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร (ฉบับที่ ๓)[๕]

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนชื่อนิคมอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร (ฉบับที่ ๔)[๖]

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร (ฉบับที่ ๕)[๗]

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร (ฉบับที่ ๖)[๘]

ปริญสินีย์/ผู้จัดทำ

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง/หน้า ๑๑/๒๐ กันยายน ๒๕๔๗
  • [๒] แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร (ฉบับที่ ๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร (ฉบับที่ ๖)
  • [๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๔๓ ง/หน้า ๕๓/๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๘
  • [๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๘๐ ง/หน้า ๔๒/๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐
  • [๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๖๒ ง/หน้า ๖๖/๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑
  • [๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๓๒ ง/หน้า ๒๗/๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
  • [๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๖๙ ง/หน้า ๕๕/๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
  • [๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๙๓ ง/หน้า ๔๐/๒๔ เมษายน ๒๕๕๘