ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (ฉบับ Update ล่าสุด)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน[๑]

                  

                   โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ในท้องที่ตำบลคลองจิก และตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ในท้องที่ตำบลคลองจิก และตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

                                                ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๓๔

                                                            สิปปนนท์  เกตุทัต

                                                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[เอกสารแนบท้าย]

๑.[๒] แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (แก้ไขเพิ่มเติม)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน[๓]

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน[๔]

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (ฉบับที่ ๓)[๕]

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (ฉบับที่ ๔)[๖]

นุสรา/ปรับปรุง

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนที่ ๘๔/๔๓๑๘/๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔
  • [๒] แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (ฉบับที่ ๔)
  • [๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๒๙/พ๔๔/๗ ตุลาคม ๒๕๓๕
  • [๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑/ตอนที่ ๑๐๔ ง/หน้า ๑๐/๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๗
  • [๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๙ ง/หน้า ๗/๒๓ มกราคม ๒๕๔๗
  • [๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๓ ง/หน้า ๑๕/๑๖ มกราคม ๒๕๕๘