ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดให้ที่ดินในท้องที่ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ฉบับที่ 2)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การจัดให้ที่ดินในท้องที่ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ฉบับที่ ๒)[๑]

                  

                 ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดให้ที่ดินในท้องที่ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ประกาศให้ที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๔๗ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๕๑๖ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๕๑๗ และที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๕๒๐ ในท้องที่ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่ ๑ งาน ๔ ๔/๑๐ ตารางวา เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เพื่อทดแทนที่ดินที่ถูกถอนสภาพตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ในท้องที่ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๙

                  เนื่องจากที่ดินที่จัดให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันนี้ ได้มีการรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมและรวมโฉนดที่ดินเสียใหม่ เพื่อให้ได้รูปแปลงที่ตรงกับแนวเขต ตามแผนที่ท้ายประกาศฯ โดยออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๕๑๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๒๖ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๕๔๔ ในท้องที่ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

                    ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงกำหนดให้ที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๕๑๗ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๗๒๖ และที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๗๕๔๔ ในท้องที่ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศดังกล่าวข้างต้น เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ แทนที่ดินที่ได้ถูกถอนสภาพไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

สุวิทย์  คุณกิตติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ปริยานุช/จัดทำ

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ศิรวัชร์/ปรับปรุง

๑ มีนาคม ๒๕๕๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๘๕ ง/หน้า ๑๙/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑