ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดให้ที่ดินในท้องที่ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การจัดให้ที่ดินในท้องที่ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

เป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

                       

 

                  ตามที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ในท้องที่ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้มีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์และลำรางสาธารณประโยชน์ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเอเซียเนื้อที่รวมประมาณ ๗ ไร่ ๒ งาน ๙๖ ๔/๑๐ ตารางวา ปัจจุบันพลเมืองยังใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นอยู่และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประสงค์จะได้กรรมสิทธิ์เพื่อนำไปพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ทั้งนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดที่ดินแปลงอื่นเนื้อที่ประมาณ ๖ ไร่ ๒ งาน ๙๒ ๔/๑๐ ตารางวา ซึ่งอยู่ในท้องที่เดียวกันก่อสร้างเป็นถนนสาธารณประโยชน์และลำรางสาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแทน

                   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงประกาศให้ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๔๐๘ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๔๔๗๖ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๐๓๖ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๘๒๐ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๘๒๑ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๘๒๒ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๘๒๓ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๘๒๔ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๘๓๐ และที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๗๐๒๑ ในท้องที่ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ ๖ ไร่ ๒ งาน ๙๒ ๔/๑๐ ตารางวา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย แทนที่ดินที่ได้ถูกถอนสภาพไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

วัฒนา เมืองสุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

สุนันทา/ผู้จัดทำ

๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘

[๑] รก.๒๕๔๘/๔๒ง/๔/๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘