ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๘)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๘)

                       

                  ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๓๓ กำหนดให้พื้นที่ตำบลคลองตำหรุ  และตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไปดังกล่าว โดยกำหนดให้พื้นที่ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง ตำบลคลองตำหรุ  ตำบลดอนหัวฬ่อ และตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ฉบับลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๕ ฉบับลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ฉบับลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๘ ฉบับลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๐   ฉบับลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ ฉบับลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๕ และฉบับลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๖ ตามลำดับ และต่อมาได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อนิคมอุตสาหกรรมบางปะกงดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ“นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง” เป็น “นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร” ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๑ นั้น

                    บัดนี้ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ได้มีผู้สนใจประสงค์จะลงทุนประกอบอุตสาหกรรมในเขตนี้เป็นจำนวนมาก สมควรขยายพื้นที่ออกไปอีก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๖ และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

สมศักดิ์  เทพสุทิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

สุภาพร/พิมพ์

๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖

ศุภสรณ์/อภิสิทธิ์

ผู้จัดทำ

๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๖

[๑]รก.๒๕๔๖/พ๔๑ง/๑๗/๔ เมษายน ๒๕๔๖