*ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

---------------------

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๐ กำหนดให้พื้นที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี และตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นเขตอุตสาหกรรม

ทั่วไป ตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น

                        บัดนี้ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ดังกล่าวข้างต้น

มีผู้สนใจจะประกอบอุตสาหกรรมในเขตนี้เพิ่มมากขึ้น สมควรขยายพื้นที่ออกไปอีกเพื่อรองรับ

การลงทุนประกอบอุตสาหกรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรมจึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

ในท้องที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัด

ระยอง โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม

ทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๐ และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

                        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

                                                                           สุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ

                                                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[รก.๒๕๔๕/พ๗๗ง/๖/๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕]

เกษร/แก้ไข

๖ กมภาพันธ์ ๒๕๔๖

B+A (C)

ก56E2545-พ77ง-6(2)