ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม บ้านหว้า

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า

-------------------

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม

ทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๓๔ กำหนดให้พื้นที่

ตำบลบ้านหว้า ตำบลบ้านโพ และตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไปดังกล่าว

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคม

อุตสาหกรรมบ้านหว้า ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๕ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง

การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ลงวันที่ ๒๒ เมษายน

๒๕๓๙ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ นั้น

                        บัดนี้ ปรากฏว่ายังมีผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะลงทุนประกอบ

อุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้าอยู่อีก ดังนั้น เพื่อให้การ

ประกอบอุตสาหกรรมในเขตนี้ได้ขยายตัวกว้างขวางยิ่งขึ้น เห็นสมควรเปลี่ยนแปลงเขต เขต

อุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า โดยขยายพื้นที่ออกไปอีก

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราช

บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า

โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขต

อุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ และให้ใช้แผนที่

ท้ายประกาศนี้แทน

                        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                                               ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

                                                                                  สุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ

                                                                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[รก.๒๕๔๕/พ๕๔ง/๑๙/๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๕]

                                                                        พรพิมล/พิมพ์/แก้ไข

                                                                        ๑๔/๑๐/๔๕

                                                                        B+A(C)