ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๔๕

-------------------

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

บางปูเป็นนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๐ กำหนดให้พื้นที่ตำบลบางปูใหม่ และ

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตาม

มาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งต่อมา

ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปู ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๗

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม

บางปู ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปู ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๕ และประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปู ลงวันที่

๒๐ มีนาคม ๒๕๔๓ นั้น

                        บัดนี้ เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู สมควร

เปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ดังกล่าวข้างต้น โดยกันพื้นที่บางส่วนของเขตอุตสาหกรรมทั่ว

ไปออกและจัดตั้งพื้นที่บางส่วนเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และ

มาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคม

อุตสาหกรรมบางปู โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมบางปูเป็นนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม

บางปู ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๓ และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

                        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

                                                                             สุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ

                                                                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[รก.๒๕๔๕/พ๓๔ง/๓๖/๑๒ เมษายน ๒๕๔๕]

                                                                                    พรพิมล/พิมพ์

                                                                                    ๑/๐๗/๔๕

                                                                                    B+A ( C )