ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า

-----------

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔ กำหนดให้พื้นที่ตำบล

บ้านหว้า ตำบลบ้านโพ และตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเขต

นิมคมอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไปดังกล่าว ตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาห

กรรมบ้านหว้า ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ

เปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.

๒๕๓๙ นั้น

                        บัดนี้ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบอุตสาหกรรมจำนวนมากประสงค์ที่จะลงทุน

ประกอบอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกในเขตอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้า แต่เนื่องจากเขต

อุตสาหกรรม ส่งออกดังกล่าวได้มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขออนุญาตใช้ที่ดินเต็มพื้นที่แล้ว

สมควรกันพื้นที่บางส่วนของเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ออก เพื่อนำพื้นที่

ดังกล่าวไปกำหนดเป็นเขตอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้าเพิ่มขึ้น โดยการตราพระราชกฤษฎีกา

เปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออก ตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเพื่อการ

ส่งออก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและจะทำ

ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมส่งออก

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราช

บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรมจึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า

โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขต

อุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้ใช้

แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

                        ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

                                                                             สุวัจน์  ลิปตพัลลภ

                                                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๔๓/พ๑๓๑ง/๖/๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓]

                                                                                    ชไมพร/แก้ไข

                                                                                    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕

                                                                                    (B+A)