ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมทีเอส 21

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมทีเอส ๒๑

------------

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมทีเอส ๒๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดให้พื้นที่ตำบลตาสิทธิ์

อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเขต

อุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น

                        บัดนี้ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบอุตสาหกรรมจำนวนมากประสงค์ที่จะลงทุน

ประกอบอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกในเขตนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว สมควรกันพื้นที่บางส่วนของ

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมทีเอส ๒๑ ออก เพื่อนำพื้นที่ดังกล่าวไปกำหนดเป็นเขต

อุตสาหกรรมส่งออกทีเอส ๒๑ โดยการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกทีเอส

๒๑ ตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.

๒๕๒๒ อันเป็นการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ซึ่งจะสอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและจะทำให้ผู้ประกอบอุตสาห

กรรมเพื่อการส่งออกได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขต

อุตสาหกรรมส่งออก

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราช

บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรมจึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมทีเอส ๒๑

โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมทีเอส ๒๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

                        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

                                                                            สุวัจน์  ลิปตพัลลภ

                                                               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๔๓/พ๑๓๑ง/๔/๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓]

                                                                                    ชไมพร/แก้ไข

                                                                                    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕

                                                                                    (B+A)