ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๔๓

----------

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบาง

ปูเป็นนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ กำหนดให้พื้นที่ตำบลบางปูใหม่

และตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

ตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไปดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปู ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม

พ.ศ. ๒๕๒๗ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมบางปู ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปู ลงวันที่ ๔ มีนาคม

พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

                        บัดนี้ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบอุตสาหกรรมจำนวนมากประสงค์ที่จะลงทุน

ประกอบอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกในเขตอุตสาหกรรมส่งออกบางปู แต่เนื่องจากเขต

อุตสาหกรรมส่งออกดังกล่าวได้มีผู้ประกอบอุตสาหกรรมขออนุญาตใช้เต็มพื้นที่แล้ว สมควร

กันพื้นที่บางส่วนของเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปู ออกเพื่อนำพื้นที่ดังกล่าวไป

กำหนดเพิ่มเป็นเขตอุตสาหกรรมส่งออกบางปู โดยการตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต

อุตสาหกรรมส่งออก ตามมาตรา ๓๖  วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและจะทำให้

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ สำหรับผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมการส่งออก ประกอบกับพื้นที่ของเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคม

อุตสาหกรรมบางปู ได้เพิ่มขึ้นอีก จึงสมควรประกาศขยายพื้นที่ของเขตอุตสาหกรรมทั่วไปด้วย

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราช

บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรมจึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปู

โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางปู

เป็นนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม

บางปู ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

                        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

                                                                           สุวัจน์  ลิปตพัลลภ

                                                               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๔๓/พ๓๓ง/๔๙/๑๐ เมษายน ๒๕๔๓]

                                                                                    ชไมพร/แก้ไข

                                                                                    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕

                                                                                    (B+A)