ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ฉบับที่ 5)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

(ฉบับที่ 5)

--------------

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ลงวันที่ 1 มีนาคม 2528 กำหนดให้พื้นที่ตำบลห้วยโป่ง

และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา 36

(1) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ต่อมาได้มีการ

เปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ลงวันที่ 23 มกราคม 2535

ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2537 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2538 และลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2539 นั้น

                        บัดนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเรือ

อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 แล้ว สมควร

ให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไปตามกฎหมาย

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 36 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออก

ประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยให้ยกเลิกแผนที่

ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นเขตอุตสาหกรรม

ทั่วไป ลงวันที่ 1 มีนาคม 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง

การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 1

พฤษภาคม 2539 และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

                        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                                ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

                                                            สุวัจน์ ลิปตพัลลภ

                                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.2542/18ง/12 - 04:03:2542]