ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

--------------

-

                        ตามที่ได้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2525 กำหนดให้พื้นที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา 36 (1) แห่งพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

ดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2532 นั้น

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 36 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึง

ประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยให้ยกเลิก

แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นเขต

อุตสาหกรรมทั่วไป ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2525 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรมแหลมฉบัง ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2532 และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

                        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                    ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2542

                                                สุวัจน์ ลิปตพัลลภ

                                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[116/19ง/4 : 29/03/2542]