ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

-----------

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ กำหนดให้พื้นที่ตำบลบางเกลือ

ตำบลบางวัว และตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

ตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไปดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ลงวันที่ ๑๖

พฤศจิกายน ๒๕๓๕ นั้น

                        บัดนี้ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ดังกล่าวข้างต้น ได้มี

ผู้สนใจประสงค์จะลงทุนประกอบอุตสาหกรรมในเขตนี้เป็นจำนวนมาก สมควรขยายพื้นที่ออกไป

อีก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรม จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ โดย

ให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคม

อุตสาหกรรมเวลโกรว์ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

                                                                             ไชยวัฒน์  สินสุวงศ์

                                                               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๘/๘๗ง/๑๗/๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๘]