ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมแปลงยาง (เกตเวย์ซิตี้)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว (เกตเวย์ซิตี้)

-----------

-

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว (เกตเวย์ซิตี้) ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๔ กำหนดให้พื้นที่ตำบล

หัวสำโรง และตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

ตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว (เกตเวย์

ซิตี้) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๖ นั้น

                        บัดนี้ เขตอุตสาหกรรมทั่วไปดังกล่าว ได้มีผู้ประกอบอุตสาหกรรมขออนุญาต

เข้าใช้ที่ดินเต็มพื้นที่แล้ว เพื่อให้การประกอบอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ดังกล่าว ได้

ขยายตัวกว้างขวางยิ่งขึ้น สมควรเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม

แปลงยาว (เกตเวย์ซิตี้) โดยขยายพื้นที่ออกไปอีก ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และ

มาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคม

อุตสาหกรรมแปลงยาว (เกตเวย์ซิตี้) โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว (เกตเวย์ซิตี้)

ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๖ และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

                        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๓๘

                                                                               ไตรรงค์  สุวรรณคีรี

                                                                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๘/พ๒๐ง/๒๑/๙ มิถุนายน ๒๕๓๘]