ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

------------

-

          ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การจัดตั้งเขต

อุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ลงวันที่ 24 เมษายน 2534 กำหนด

ให้พื้นที่ตำบลคลองจิก และตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนคร

ศรีอยุธยา เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา 36(1) แห่งพระราชบัญญัติ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลง

เขตอุตสาหกรรมทั่วไปดังกล่าวตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ

เปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ลงวันที่ 24

กันยายน 2535 นั้น

          บัดนี้  เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ดังกล่าว

ข้างต้นได้มีผู้สนใจประสงค์จะลงทุนประกอบอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก

สมควรขยายพื้นที่ออกไปอีก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  5 และมาตรา 36

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรม

ทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม

บางปะอิน ลงวันที่ 24 กันยายน 2535 และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

          ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

                       ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2537

                              พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์

                          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม