ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร

------------

-

                        โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร

ในท้องที่ตำบลหนองหลุม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราช

บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม จึงประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ในท้องที่ตำบล

หนองหลุม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

                        ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๗

                                                                  พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์

                                                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๗/พ๕๒ง/๔๘/๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗]