ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

-----------

-

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ กำหนดให้พื้นที่

ตำบลบ้านกลางและตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

ตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไปดังกล่าว ตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลง

เขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

เพื่อกันพื้นที่บางส่วนของเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ไปจัดตั้งเป็นเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือแล้ว นั้น

                        บัดนี้ ปรากฏว่าการประกอบอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ

ได้ชะลอตัวลงในขณะที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้มีผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมประสงค์จะประกอบกิจการในเขตนี้อยู่อีก ดังนั้น เพื่อให้การประกอบอุตสาหกรรมใน

เขตอุตสาหกรรมทั่วไปได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามสภาวการณ์ปัจจุบันสมควรขยายเขตอุตสาหกรรม

ทั่วไปดังกล่าว โดยนำพื้นที่ตามที่ได้กันออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือตามพระราช

กฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ มาจัดตั้งเป็น

เขตอุตสาหกรรมทั่วไปเพิ่มขึ้น

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราช

บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม จึงออกประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขต

อุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ และให้ใช้

แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๖

                                                                 พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์

                                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๖/๘๗/๑พ/๒ กรกฎาคม ๒๕๓๖]