ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า

-----------

-

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม

ทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๓๔ กำหนดให้พื้นที่ตำบล

บ้านหว้า ตำบลบ้านโพ และตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเขต

อุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น บัดนี้ เนื่องจากได้มีผู้ประกอบอุตสาหกรรมขออนุญาตเข้าใช้ที่ดินเต็มพื้นที่

เขตอุตสาหกรรมทั่วไปดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การประกอบอุตสาหกรรมในเขตนี้ได้ขยายตัว

กว้างขวางยิ่งขึ้น สมควรเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า โดย

ขยายพื้นที่ออกไปอีก

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราช

บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า โดย

ให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคม

อุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๓๔ และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๕

                                                                          สิปปนนท์  เกตุทัต

                                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๕/๑๒๑/๑๐๒๙๐/๒๒ กันยายน ๒๕๓๕]