ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง

-----------

-

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๓๓ กำหนดให้พื้นที่ตำบลคลองตำหรุ และ

ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา ๓๖

(๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น บัดนี้ เนื่องจาก

ได้มีผู้ประกอบอุตสาหกรรมขออนุญาตเข้าใช้ที่ดินเต็มพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไปดังกล่าว

แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การประกอบอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ได้ขยายตัวกว้างขวางยิ่งขึ้น สมควร

เปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง โดยขยายพื้นที่ออกไปอีก

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราช

บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง

โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๓๓ และกำหนดให้พื้นที่ตำบลบ้านเก่า

อำเภอพานทอง ตำบลคลองตำหรุ ตำบลดอนหัวฬ่อ และตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคม

อุตสาหกรรมบางปะกง

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๕

                                                                          สิปปนนท์  เกตุทัต

                                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๕/๑๒๑/๑๐๒๘๘/๒๒ กันยายน ๒๕๓๕]