ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

-----------

-

                        ตามที่ได้มิประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางปู

เป็นนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๐ กำหนดให้พื้นที่ตำบลบางปูใหม่ และ

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตาม

มาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อมา

ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไปดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๗ และฉบับลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ นั้น

                        บัดนี้ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้มีผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมรับอนุญาตเข้าใช้ที่ดินเต็มพื้นที่แล้ว สมควรมีการประกาศขยายพื้นที่ออกไปอีก อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต

เขตอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ฉบับลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๕

                                                                         สิปปนนท์  เกตุทัต

                                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๕/๓๘/๓๓๕๔/๑๙ มีนาคม ๒๕๓๕]